پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند،

شهید سید مرتضی آوینی